Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Energie Studio B.V.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1.1. Energie Studio B.V., gevestigd te Aalsmeer, Witteweg 17, onder KvK-nummer 82949557.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten van Energie Studio B.V. afneemt.

1.3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

1.4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5. Partijen: Energie Studio B.V. en Klant.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen, waaronder begrepen de koopovereenkomst, overeenkomst op afstand en/of overeenkomst van aanneming van werk.

1.7. Overeenkomst van aanneming van werk: de overeenkomst waarbij Energie Studio B.V. zich tegenover Klant verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door Klant te betalen tarief in geld.

1.8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Energie Studio B.V. en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, zonder dat Energie Studio B.V. en Consument tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (zoals telefoon of internet).

1.9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.11. Dag: kalenderdag.

1.12. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Energie Studio B.V. in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.

1.13. Product: een product die Energie Studio levert of kan leveren, zoals onder meer maar niet beperkt tot: zonnepanelen, laadpalen, cv/ketels, warmtepompen, en accu’s. Daaronder wordt begrepen alle bijbehorende onderdelen die vermeld staan in de offerte of die nodig zijn voor (eventuele) installatie van het product.

1.14. Installatie: de montage en aansluiting van het product, zoals vermeld in de offerte.

1.15. Oplevering: het afleveren van een werkend systeem.

1.16. Opleverdocument: het door Klant te ondertekenen bewijs van aanvaarding van een werkend systeem.

1.17. Werkend systeem: een product dat door Energie Studio B.V. of door een Energie Studio B.V. ingeschakelde derde is geïnstalleerd en is getest op juiste werking, en waarmee Klant door middel van het opleverdocument akkoord is gegaan.

1.18. Onroerende zaak: de grond, gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd. Hieronder valt rechtstreekse vereniging, dan wel door vereniging met andere gebouwen of werken.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Energie Studio B.V. en Klant. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden, in geval de overeenkomst via elektronische weg wordt gesloten, op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

2.3. Wanneer datgene wat vermeld is in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal Energie Studio B.V. vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze Algemene Voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden, en dat zij op verzoek digitaal of andere wijze zullen worden verstuurd.

2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dat uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met dwingend recht.

2.5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbod & offertes

3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden Energie Studio B.V. niet. 

3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.

3.4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.5. Indien een aanbod of offerte wordt gedaan waar een dienst geen vast tarief heeft maar waar het om een dienst op basis van uurtarief gaat, dan wordt ingeschat hoeveel uur Energie Studio B.V. nodig heeft om de dienst te verlenen. 

3.6. Aan de geschatte uren voor een dienst en het daaruit voortvloeiende totale tarief kunnen geen rechten worden ontleend. De geschatte uren kunnen in de praktijk zowel lager als hoger uitvallen. Energie Studio B.V. factureert naar daadwerkelijk bestede uren.

3.7. Overeenkomsten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Energie Studio B.V.  begint met het uitvoeren van de overeenkomst, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken binden Energie Studio B.V.  pas nadat deze schriftelijk door de Energie Studio B.V. zijn bevestigd. 

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant het aanbod heeft aanvaard of de offerte heeft getekend, en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door Energie Studio B.V. bevestigd. 

4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd door Energie Studio B.V., dan mag Consument de overeenkomst ontbinden.

4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij schriftelijk overeengekomen.

5. Tarieven 

5.1. Alle tarieven die Energie Studio B.V. hanteert zijn in euro’s en exclusief eventuele (onvoorziene) overige kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: reiskosten, onvoorzien graafwerk, graafwerk van meer dan één meter gemeten vanuit de gevel, en uitbreidingen/aanpassingen aan de meterkast. Tarieven worden exclusief btw gecommuniceerd naar Zakelijke klant, en inclusief btw naar Consument.

5.2. Energie Studio B.V. mag na totstandkoming van de overeenkomst (maar vóór eventuele installatie) haar tarieven verhogen als gevolg van stijging van inkoopprijzen. Deze tariefwijziging wordt zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt. Vindt deze tariefwijziging binnen drie maanden van sluiten van de overeenkomst plaats, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden. 

5.3. Energie Studio B.V. mag na totstandkoming van de overeenkomst haar tarieven verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

5.4. Indien Klant toevoegingen of veranderingen aan de overeenkomst wenst, of wanneer na onjuiste informatieverschaffing door Klant blijkt dat er van de offerte of het aanbod afgeweken moet worden, dan mag Energie Studio B.V. een meerprijs in rekening brengen.

6. Betaling

6.1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. 

6.2. Energie Studio B.V. mag een aanbetaling van 20% van het overeengekomen tarief vragen aan Consument. Het resterende bedrag dient betaald te zijn op de dag van oplevering. 

6.3. Het is voor Zakelijke klant niet mogelijk om in termijnen te betalen, tenzij anders overeengekomen.

6.4. Zakelijke klant dient de betaling zonder opschorting of verrekening te voldoen.

6.5. De vergoeding die Energie Studio B.V. aan Consument vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor Energie Studio B.V..

6.6. Indien Consument niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door Energie Studio B.V. in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is Consument is de wettelijke rente verschuldigd en mag Energie Studio BV. de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40. Dit bedrag is Consument zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

6.7. Indien Zakelijke Klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is hij  rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. Zakelijke klant is dan de wettelijke rente verschuldigd en Energie Studio BV. mag de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40. Dit bedrag is Zakelijke klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

6.8. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Energie Studio B.V. de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst opschorten of het opgeleverde buiten werking stellen tot aan volledige betaling.

6.9. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant jegens Energie Studio B.V. onmiddellijk opeisbaar en mag Energie Studio B.V. haar werkzaamheden opschorten of beëindigen.

7. Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen

7.1. Energie Studio B.V. voert een overeenkomst uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht.

7.2. Energie Studio B.V waarschuwt Klant bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst van aanneming van werk voor onjuistheden voor zover zij deze kent of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van producten of andere zaken afkomstig van Klant, daaronder begrepen de onroerende zaak waarop Klant een product laat installeren, en fouten of gebreken in door Klant verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

7.3. Energie Studio B.V. mag de overeenkomst van aanneming van werk laten uitvoeren door derden.

Verplichtingen en verantwoordelijkheden van Klant

7.4. Klant heeft de volgende verplichtingen en verantwoordelijkheden tegenover Energie Studio B.V., dan wel tegenover de door Energie Studio B.V. ingeschakelde derden:

 1. Klant garandeert dat hij eigenaar is van de onroerende zaak waarop/waaraan het product wordt geïnstalleerd, of dat hij toestemming voor de installatie heeft van de verhuurder, vereniging van eigenaren of een andere relevante rechthebbende.
 2. Klant dient ervoor te zorgen dat er geen asbest aanwezig is indien Energie Studio B.V. of een ingeschakelde derde een product gaat installeren;
 3. Klant dient ervoor te zorgen dat de conditie en draagkracht van de onroerende zaak waar het product op/aan wordt geïnstalleerd toereikend is. Hieronder wordt ook verstaan dat Klant moet zorgen voor een goede conditie van dakpannen;
 4. Klant is verantwoordelijk voor het hebben van een vergunning voor het te installeren product;
 5. Klant is verantwoordelijk voor het voldoen aan APV’s;
 6. Klant dient vrije toegang te verlenen aan Energie Studio B.V. of de door haar ingeschakelde derde zodat zij de overeenkomst kan uitvoeren; 
 7. Klant dient ervoor te zorgen dat de werkzaamheden van Energie Studio B.V. of de door haar ingeschakelde derde kunnen aanvangen en dat zij deze kunnen blijven verrichten gedurende normale werkuren en, indien dit noodzakelijk wordt geacht, buiten normale werkuren;
 8. Klant dient ervoor te zorgen dat de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor benodigd transport;
 9. Klant dient ervoor te zorgen dat zijn inboedel verwijderd is zodat deze geen schade kan oplopen tijdens de werkzaamheden van Energie Studio B.V. of de door haar ingeschakelde derde; 
 10. Klant dient te zorgen dat Energie Studio B.V. of de haar ingeschakelde derde werk veilig kan uitvoeren en er geen letsel kan worden veroorzaakt;
 11. Klant dient er voor te zorgen dat de werkzaamheden ongestoord plaats kunnen vinden, waaronder begrepen dat er voldoende ruimte vrijgemaakt dient te worden;
 12. Klant dient er zorg voor te dragen dat door derden uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/ of levering door derden, die niet tot de installatiewerkzaamheden van Energie Studio B.V. behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de overeenkomst door Energie Studio B.V. of door Energie Studio B.V. ingeschakelde derden geen vertraging ondervindt. Indien toch vertraging ontstaat, dan dient de Klant Energie Studio B.V. hier zo spoedig mogelijk van in kennis te stellen nadat de omstandigheden die de vertraging veroorzaken, zich voordoen, en in ieder geval vóór de installatiedatum;
 13. Klant dient zorg te dragen voor correcte bouwkundige berekeningen;
 14. Klant dient wifi-verbinding te hebben en Energie Studio B.V. of de door haar ingeschakelde derde daartoe toegang te verlenen;
 15. Klant dient in geval van installatie van zonnepanelen, 15 reserve dakpannen beschikbaar te stellen;
 16. Klant zorgt ervoor dat hij alle (andere) relevante informatie waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Energie Studio B.V.. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
 17. Klant dient tijdig te voldoen aan alle (andere) instructies van Energie Studio B.V. zodat zij de overeenkomst juist kan uitvoeren;

Gevolgen van het schenden van de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Klant

7.5. Houdt Klant zich niet aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden genoemd in vorig lid, en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan mag Energie Studio B.V. haar werkzaamheden opschorten en dan zijn de kosten die door Energie Studio B.V. worden opgelopen, voor Klant.

8. Geheimhouding

8.1. Energie Studio B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door Klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst aan elkaar bekend gemaakt is en/of op andere wijze is verkregen.

8.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Energie Studio B.V.. Energie Studio B.V. is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant, noch kan Klant de overeenkomst ontbinden.

9. Spoed

9.1. Indien Klant spoed heeft bij een overeenkomst, dan is Energie Studio B.V. gerechtigd een additioneel percentage van haar regulier gehanteerde tarief in rekening te brengen. Dit wordt vooraf met Klant gecommuniceerd.

9.2. Er is sprake van spoed indien een installatie binnen een maand opgeleverd moet zijn of indien er sprake is van een onveilige situatie.

9.3. De uitvoering van de overeenkomst vangt aan wanneer Energie Studio B.V. een akkoord op de offerte of het aanbod heeft ontvangen. 

9.4. De verantwoordelijkheid van de daadwerkelijke voltooiing binnen de termijnen vermeld in lid 2 van dit artikel, ligt tevens bij Klant. Van Klant wordt verwacht dat hij zo spoedig mogelijk reageert op vragen, voldoet aan het verstrekken van informatie en instructies opvolgt van Energie Studio B.V..

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van alle door Energie Studio B.V. te leveren en geleverde producten blijft bij Energie Studio B.V., totdat Klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

10.2. Klant is verplicht de producten met de nodige zorgvuldigheid en als een goed huisvader te beheren.

10.3. Klant is, zolang de eigendom van producten aan Energie Studio B.V. toebehoort, verplicht Energie Studio B.V. in te lichten wanneer hij overgaat tot verkoop van de onroerende zaak waarop/waaraan de producten zich bevinden of waarop/waaraan de producten worden geïnstalleerd. Klant dient tevens de koper van de onroerende zaak mede te delen dat de eigendom van de producten aan Energie Studio B.V. toebehoort.

10.4. Klant mag, zolang de eigendom van producten niet op Klant is overgegaan, de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of een ander recht aan derden verlenen met betrekking tot de producten. Uitzondering is wanneer dit noodzakelijk is in verband met verkrijgen van financiering voor de producten.

10.5. Indien Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet na ingebrekestelling door Energie Studio B.V., dan mag Energie Studio B.V. de producten verwijderen en terughalen, ook indien natrekking heeft of kan hebben plaatsgevonden. Klant dient Energie Studio B.V. in alle gelegenheid te stellen de producten zo spoedig mogelijk te verwijderen en terug te halen.

10.6. De kosten voor het verwijderen en terughalen van producten zoals genoemd in lid 5 van dit artikel, zijn voor Klant.

10.7. Indien:

 1. Klant in staat van faillissement wordt verklaard; of
 2. Klant surseance van betaling is verleend of daartoe een verzoek is ingediend; of
 3. Klant is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering; of
 4. beslag op de goederen van Klant wordt gelegd;

dan is Klant verplicht, indien de eigendom van de producten aan Energie Studio B.V. toebehoort, Energie Studio B.V. hiervan per direct in kennis te stellen en de curator of beslag leggende deurwaarder mede te delen dat de producten eigendom zijn van Energie Studio B.V..

11. (Op)levering

Levering van producten/diensten 

11.1. De door Energie Studio B.V. vermelde levertermijn is geen fatale levertermijn.

11.2. Voldoet Energie Studio B.V. niet aan de levertermijn, dan dient Klant Energie Studio B.V. een redelijke levertermijn te geven waarin alsnog geleverd kan worden. Voldoet Energie Studio B.V. niet aan deze gestelde redelijke levertermijn, dan is Consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

11.3. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Energie Studio B.V. kenbaar heeft gemaakt.

11.4. Klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste plaats van levering. 

11.5. In beginsel zal Energie Studio B.V. de producten en diensten leveren die met Klant zijn overeengekomen. Wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Energie Studio B.V. mag worden verwacht, dan heeft Energie Studio B.V. het recht om andere, maar technisch gelijkwaardige en/of nieuwere versies van de producten te leveren.

Oplevering

11.6. Wordt de oplevering onmogelijk doordat de onroerende zaak waarop of waaraan het product moet worden geïnstalleerd, tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Energie Studio B.V. kan worden toegerekend, dan heeft Energie Studio B.V. recht op een evenredig deel van het vastgestelde tarief op grondslag van de al verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van Klant heeft Energie Studio B.V. recht op een bedrag berekend zoals in artikel 19.2 is bepaald.

11.7. Klant aanvaardt een werkend systeem door ondertekening van het opleverdocument.

11.8. Energie Studio B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken die Klant op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

11.9. Het risico van het opgeleverde gaat over op Klant op het moment van ondertekening van het opleverdocument, zelfs als de eigendom nog niet is overgedragen. Klant blijft het overeengekomen tarief verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het opgeleverde door een oorzaak die niet aan Energie Studio B.V. kan worden toegerekend.

11.10. Is ondeugdelijke oplevering te wijten aan gebreken of ongeschiktheid van producten afkomstig van Klant of door gebreken of ongeschiktheid van de onroerende zaak waarop/waaraan hij een product liet installeren, dan komen de gevolgen voor zijn rekening, voor zover Energie Studio B.V. niet zijn in de in artikel 7.2 genoemde waarschuwingsplicht heeft geschonden of op een andere manier met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. 

11.11. Vorig lid is ook toepassing in geval van fouten of gebreken in door Klant verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.

12. Herroepingsrecht

Algemeen

12.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen. 

12.2. Wat betreft diensten, gaat de bedenktijd in op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.

12.3. Wat betreft producten, gaat de bedenktijd in op:

 1. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. 
 2. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.
 3. de dag waarop Consument of een door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.

12.4. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Energie Studio B.V..

12.5. Energie Studio B.V. stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

12.6. Energie Studio B.V. vergoedt alle betalingen door Consument gedaan binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt.

12.7. Energie Studio B.V. maakt voor betalingen bedoeld in artikel 12.6 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.

12.8. Energie Studio B.V. is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 12.6 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van de door Energie Studio B.V. aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling en/of standaardlevering heeft gekozen. 

12.10. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

Uitzonderingen

12.11. Consument heeft geen herroepingsrecht in geval hij een dienst afneemt van Energie Studio B.V., de nakoming daarvan al heeft plaatsgevonden, de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument, en Consument verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Energie Studio B.V. zou beginnen met nakoming van de overeenkomst.

12.12. Consument heeft geen herroepingsrecht in geval Consument Energie Studio B.V. specifiek heeft verzocht dringend herstel of onderhoud te verrichten. Uitzonderingen daarop zijn aanvullende dienstverlening waar Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht en/of levering van producten die niet noodzakelijk zijn om het herstel of onderhoud uit te voeren.

12.13. Zakelijke klant heeft geen herroepingsrecht.

13. Garantie

Werkend systeem

13.1. Energie Studio B.V. biedt 5 jaar garantie op een werkend systeem.

13.2. Klant heeft geen garantie op een werkend systeem indien:

 1. de door Energie Studio B.V. verstrekte gebruikersinstructies met betrekking tot gebruik of onderhoud van het werkend systeem niet zijn opgevolgd;
 2. Klant of niet door Energie Studio B.V. ingeschakelde derden zonder toestemming van Energie Studio B.V. werkzaamheden hebben verricht aan het werkend systeem;
 3. op een andere manier dan het verrichten van werkzaamheden schade is aangebracht door personen anders dan werknemers of ingeschakelde derden van Energie Studio B.V, of wanneer schade is aangebracht door dieren;
 4. schade is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
 5. schade is ontstaan door brand, overstroming, blikseminslag, of (andere) extreme weersomstandigheden zoals onder meer maar niet beperkt tot hagel en windhozen;
 6. schade is ontstaan door of sprake is van diefstal;
 7. schade is ontstaan door verf, kalk of schoonmaakmiddelen;
 8. schade is ontstaan aan of door materialen die bij de installatie op uitdrukkelijk voorschrift van Klant zijn toegepast, terwijl Energie Studio B.V. het gebruik van deze materialen heeft afgeraden;
 9. schade is ontstaan als gevolg van vormveranderingen in bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover deze geen onderdeel van het werkend systeem zijn.

Producten

13.3. Producten bevatten de fabrieksgarantie.

14. (Non-)conformiteit

Algemeen

14.1. Een geleverd product moet aan de overeenkomst voldoen. 

14.2. Een geleverd product voldoet niet aan de overeenkomst indien:

 1. het product, mede gelet op de aard van het product en de mededelingen die Energie Studio B.V. (over het product) heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die Klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Klant mag verwachten dat het product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, evenals de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien;
 2. het een ander product is dan is overeengekomen of een product van een andere soort, tenzij er sprake is van de situatie vermeld in artikel 11.5;
 3. het afwijkt in getal, maat of gewicht van wat is overeengekomen.

14.3. Klant kan zich er niet op beroepen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. 

Gevolgen (non-)conformiteit

14.4. Beantwoordt het product niet aan de overeenkomst, dan kan Klant eisen:

 1. aflevering van het ontbrekende;
 2. herstel van het afgeleverde product, mits Energie Studio B.V. hier redelijkerwijs aan kan voldoen;
 3. vervanging van het afgeleverde product, tenzij de afwijking van wat is overeengekomen te gering is om dit te rechtvaardigen.
 4. indien hij Consument is, de overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt;
 5. indien hij Consument is, de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van wat is overeengekomen.

14.5. Klant stelt het product ter beschikking van Energie Studio B.V. voor herstel of vervanging, dan wel geeft Klant Energie Studio B.V. toegang tot dit product. Energie Studio B.V. neemt het product op zijn kosten terug. Klant hoeft niet te betalen voor normaal gebruik van het vervangen product in de periode voor de vervanging.

14.6. Indien bij herstel van een product het verwijdering van het product vergt van andere producten die in overeenstemming met hun aard en doel waren geïnstalleerd voordat duidelijk werd dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, of wanneer dit product moet worden vervangen, dan houdt de verplichting tot herstel of vervanging in:

 1. de verwijdering van het product die niet beantwoordt aan de overeenkomst en de installatie van vervangende of herstelde zaken;
 2. het betalen van de kosten van die verwijdering of installatie.

14.7. Energie Studio is verplicht om, mede gelet op de aard van het product en op het bijzondere gebruik van het product dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor Klant, de verplichtingen uit lid 4 na te komen.

14.8. De bevoegdheid van Consument om te ontbinden of prijsvermindering te vorderen, ontstaat pas wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn, herstel en vervanging niet van Energie Studio B.V. gevergd kunnen worden, of wanneer Energie Studio B.V. niet aan vorig lid heeft voldaan.

14.9. In afwijking van vorig lid mag Consument de overeenkomst onmiddellijk ontbinden of onmiddellijk prijsvermindering vorderen in de volgende gevallen:

 1. Energie Studio B.V. heeft het herstel of de vervanging niet voltooid;
 2. Energie Studio B.V. heeft zich niet gehouden aan lid 5, 6 of 7 van dit artikel;
 3. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst ondanks de poging daartoe van Energie Studio B.V.;
 4. Het niet beantwoorden van het product aan de overeenkomst is zo ernstig, dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is;
 5. Energie Studio heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk dat zij het product door middel van herstel of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor Consument aan de overeenkomst kan laten beantwoorden.

14.10. Klant heeft geen recht op herstel of vervanging van het product indien herstel of vervanging onmogelijk is, dit niet van Energie Studio B.V. gevergd kan worden of wanneer de kosten daarvan in niet in verhouding staan.

14.11. De kosten van aflevering, herstel en vervanging kunnen niet aan Klant worden doorberekend.

14.12. Indien Energie Studio B.V. niet binnen redelijke tijd nadat hij door Consument schriftelijk is aangemaand, aan zijn verplichting tot herstel heeft voldaan, dan is Consument bevoegd het herstel door een derde te laten doen en de kosten daarvan op Energie Studio B.V. te verhalen.

14.13. Wanneer het niet beantwoorden van het product aan de overeenkomst betrekking heeft op een deel van de volgens de overeenkomst geleverde producten en er een grond is voor ontbinding van de overeenkomst, dan kan Consument de overeenkomst alleen ontbinden met betrekking tot dat product of die producten en met betrekking tot alle andere producten die hij samen met het product of de producten heeft ontvangen, als van Consument redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij uitsluitend het geleverde product of producten die wel aan de overeenkomst beantwoorden behoudt. 

14.14. In geval van vorig lid, dient Consument het product op kosten van Energie Studio B.V. terug te sturen naar Energie Studio B.V.. Energie Studio B.V. betaalt Consument de voor het product betaalde tarief terug bij ontvangst van het product of bij ontvangst van het door Consument verstrekte bewijs dat hij het product heeft teruggezonden.

15. Klachten

15.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd, nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, volledig en duidelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven worden ingediend bij Energie Studio B.V.. Wanneer het gaat om de koop van een product, dan dient Consument in ieder geval binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek een klacht in te dienen.

15.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op herstel, vervanging, prijsvermindering of ontbinding, zoals genoemd in artikel 14, of op schadevergoeding.

15.3. Energie Studio B.V. beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat Energie Studio B.V. binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.

15.4. Klant dient Energie Studio B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

15.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

16. Verzetten van afspraken / no show

16.1. Klant kan een afspraak tot 14 dagen van tevoren kosteloos verzetten.

16.2. Wanneer Klant de afspraak verzet binnen 14 dagen voor de afspraak, dan mag Energie Studio B.V. een schadevergoeding vorderen voor de door haar geleden schade.

16.3. In geval een afspraak wordt verzet door Klant, dan dient deze afspraak verzet te worden binnen 1 maand na de originele afspraak, tenzij anders overeengekomen.

16.4. Indien Klant niet op een afspraak verschijnt (no show) en/of de Klant de afspraak niet heeft verzet conform dit artikel, dan mag Energie Studio B.V. € 1.000,- in rekening brengen.

17. Aansprakelijkheid

Algemeen

17.1. Energie Studio B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst, en wanneer deze schade aan Energie Studio B.V. is toe te rekenen.

17.2. Energie Studio B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien Klant een overeenkomst wil sluiten met Energie Studio B.V. ondanks negatief advies van Energie Studio B.V. of indien Energie Studio B.V. een waarschuwing heeft gegeven zoals vermeld in artikel 7.2.

17.3. Energie Studio B.V. is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Klant gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan, doordat Klant de instructies van Energie Studio B.V. niet heeft opgevolgd, of doordat Klant haar overige verplichtingen en verantwoordelijkheden uit artikel 7.4 niet nakomt.

17.4. Energie Studio B.V. is niet aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst als gevolg van onjuiste installatie door een door Klant ingeschakelde derde.

17.5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

T.o.v. Zakelijke klant

17.6. Energie Studio B.V. is tegenover Zakelijke klant alleen aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

17.7. Energie Studio B.V. is tegenover Zakelijke klant niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

17.8. Zakelijke klant vrijwaart Energie Studio B.V. voor alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Energie Studio B.V. ten behoeve van Klant zijn uitgevoerd.

17.9. Indien Energie Studio B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

18. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Energie Studio B.V.

18.1. Energie Studio B.V. is niet gehouden haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht. 

18.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, brand, ongevallen, storingen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, stakingen en vertraagde of foutieve levering van producten, materialen of onderdelen door derden.

18.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door Energie Studio B.V. op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.

18.4. Energie Studio B.V. zoekt in geval van overmacht samen met Klant een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.

18.5. Energie Studio B.V. is in geval van overmacht niet tot vergoeding van schade gehouden.

18.6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten of beëindigen vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan is Energie Studio B.V.  gerechtigd de kosten die samengaan met de verzetting of beëindiging in rekening te brengen. Het in rekening brengen van de kosten voor beëindiging mag alleen zolang het herroepingsrecht niet (meer) geldt.

18.7. In geval van overmacht heeft Zakelijke klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

18.8. In geval van overmacht heeft Zakelijke klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

19. Beëindiging

Opzegging

19.1. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen. 

19.2. Energie Studio B.V. behoudt in geval van opzegging door Consument van een overeenkomst van aanneming van werk aanspraak op het voor de gehele overeenkomst geldende tarief, verminderd met de besparingen die voor Energie Studio B.V. uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Energie Studio B.V.  van het reeds voltooide werk. Indien het tarief afhankelijk was gesteld van de werkelijk door Energie Studio B.V. te maken kosten, wordt het door Consument verschuldigde tarief berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Energie Studio B.V. over de gehele overeenkomst zou hebben gemaakt.

19.2. Energie Studio B.V. behoudt in geval van opzegging van een overeenkomst door Zakelijke klant altijd aanspraak op de betaling van het totaal overeengekomen tarief. Tevens heeft zij recht op een additionele 10% van het totaal overeengekomen bedrag.

19.3. Energie Studio B.V. behoudt wanneer zij een overeenkomst met Zakelijke klant opzegt, altijd aanspraak op de betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Buitengerechtelijke ontbinding

19.4. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.

19.5. Energie Studio B.V. behoudt in geval van ontbinding van een overeenkomst met Zakelijke klant altijd aanspraak op de volledige betaling, ongeacht door wie de overeenkomst wordt ontbonden.

Gerechtelijke ontbinding

19.6. Indien vóór oplevering waarschijnlijk wordt dat het werk niet op tijd of niet behoorlijk door Energie Studio B.V. zal worden opgeleverd, dan kan de rechter de overeenkomst op vordering van Klant geheel of gedeeltelijk ontbinden.

19.7. Indien vóór oplevering waarschijnlijk wordt dat Klant niet op tijd of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen zal voldoen, of dat Energie Studio B.V. de overeenkomst niet zal kunnen uitvoeren ten gevolge van een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend, dan kan de rechter de overeenkomst op vordering van Energie Studio B.V. geheel of gedeeltelijk ontbinden.

19.8. De rechter bepaalt de gevolgen van de ontbinding.

Schadevergoeding

19.9. Energie Studio B.V. is niet gehouden tot schadevergoeding wanneer zij een overeenkomst met Zakelijke klant opzegt of buitengerechtelijk ontbindt. 

20. Overige bepalingen

20.1. Op de rechtsverhouding tussen Energie Studio B.V. en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

20.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

20.3. Energie Studio B.V. is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Energie Studio B.V. zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.

20.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

20.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. 

20.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.